آشنایی با دوره:

موسسه زبان نصرت برای بزرگسالان و نوجوانان دوره های مختلف آلمانی در سطوح A1 تا B2 را ارائه و آزمون های رسمی و بین المللی مؤسسه گوته را با هماهنگی و نیاز زبان آموز برگزار می کند همچنین مؤسسه با برگزاری دوره های آموزشی برای مدرسین نیز تلاش دارد کیفیت تدریس زبان آلمانی را ارتقاء دهد .

نحوه برگزاری دوره:

نوع کلاس

تعداد جلسات در هفته

روزها

ساعات برگزاری

گروهی: حداقل 6 حداکثر 14 نفر

 

خصوصی: یک یا دو نفر

سه جلسه

زوج

فرد

جمعه  

صبح ها: (10:45-9) (12:45-11)

  عصرها: (15:45-14) (17:45–16) 

(19:45-18) (21:45-20) 

جمعه ها: صبح 9 الی 13