آشنایی با دوره:

سری کتاب های cosmopolite محصول سال 2017 کشور فرانسه است.

این کتب به همراه CD و دیگر کتب کمک آموزشی مربوط، از قبیل کتاب های لغت (Vocabulaire du Français)، مکالمه (Vocabulaire en dialogues)، گرامر (Grammaire Progressive du Français) و داستان  Historieدر25 ترم آموزشی که به چهار قسمت تقسیم شده، تدریس می گردد.

این سطح بندی ها فقط برای امتحان هایDELF و DALF تعریف شده است. برای آزمون های TEF و TCF بر اساس Package های تعریف شده از طرف آموزشگاه عمل می شود.

نحوه برگزاری دوره:

نوع کلاس

تعداد جلسات در هفته

روزها

سانس های برگزاری

گروهی: حداقل 6 حداکثر 14 نفر

 

خصوصی: یک یا دو نفر

سه جلسه

زوج

فرد

جمعه  

صبح ها: (10:45-9) (12:45-11)

  عصرها: (15:45-14) (17:45–16) 

(19:45-18) (21:45-20) 

جمعه ها: صبح 9 الی 13